Ρύθμιση Αυθαιρέτων

Γιατί είναι απαραίτητο να ρυθμίσω το αυθαίρετό μου;


Οι λόγοι ποικίλλουν. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Δυνατότητα μεταβίβασης: Με τον Ν.4495/2017 ορίζεται ότι πλέον δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία μεταβίβαση, γονική παροχή, πώληση ακινήτου χωρίς βεβαίωση μηχανικού, η οποία χορηγείται μόνον αν δεν υπάρχει αυθαιρεσία ή αν υπάρχει, να έχει ρυθμιστεί.
 • Κατοχύρωση τουλάχιστον για 30 χρόνια ή για πάντα των αυθαιρέτων τμημάτων (ανάλογα με το είδος της αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης).
 • Κατάργηση παλαιότερων προστίμων/συμψηφισμός προστίμων ανέγερσης- διατήρησης με το πρόστιμο της ρύθμισης: Με την ένταξη στο νόμο, παλαιότερα προστίματα ανέγερσης και διατήρησης που έχουν επιβληθεί στον ιδιοκτήτη καταργούνται. Επίσης, αν έχουν καταβληθεί ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης συμψηφίζονται με το πρόστιμο της ρύθμισης.
 • Σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας: Από τη δημοσίευση του νόμου καταργείται κάθε διάταξη που επιτρέπει την κατ' εξαίρεση σύνδεση αυθαίρετων κτισμάτων με δίκτυα κοινής ωφέλειας. Προϋπόθεση είναι η πληρωμή τουλάχιστον της Α' δόσης.

Ποια αυθαίρετα μπορούν να ρυθμιστούν και ποια όχι;


Ρυθμίζονται εκείνα των οποίων ο φέρων οργανισμός έχει κατασκευαστεί ή η αυθαίρετη χρήση έχει εγκατασταθεί μέχρι τις 28/7/2011 (ημερομηνία κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή).

Δε ρυθμίζονται όσα βρίσκονται σε εγκεκριμένο δημόσιο χώρο της πόλης ή του οικισμού, σε παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση χώρους του οικοπέδου, εντός παρόδιας στοάς, σε δημόσιο κτήμα, σε δάσος / δασική / αναδασωτέα έκταση, στον αιγιαλό και στον παλαιό αιγιαλό, στη ζώνη παραλίας, σε αρχαιολογικό χώρο Ζώνης Α', σε αρχαιολογικό χώρο εκτός Ζώνης Α', σε ιστορικό τόπο / ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε παραδοσιακό οικισμό / παραδοσιακό τμήμα πόλης, σε ρέμα / κρίσιμη παράκτια ζώνη, σε κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο, σε επικινδύνως ετοιμόρροπο κτίριο, εκτός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμού α)εφόσον το ανώτατο ύψος της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου, που έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης υπερβαίνουν το ύψος της κορυφογραμμής ή β) εντός απόστασης 20 μέτρων από τον άξονα διέλευσης αγωγών μεταφοράς υψηλής τάσης ρεύματος άνω των 150 KW.

Επιπλέον, δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση κατασκευές στις οποίες τα υλικά είναι ασύνδετα μεταξύ τους και δε συνάδει το κτίσμα με την έννοια της μόνιμης κατασκευής ή στις οποίες η σφράγιση των ενώσεων των εξωτερικών επιφανειών μεταξύ τους και με το δάπεδο δεν έχει γίνει με τρόπο σταθερό και μόνιμο ή η κατάσταση, η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των υλικών είναι κακή για την ασφάλεια των χρηστών ή επικίνδυνη για την υγεία τους ή η κατασκευή δεν είναι μορφολογικά συμβατή με το υπόλοιπο κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο ή είναι μεγαλύτερες από 100 τ.μ.

Ποια αυθαίρετα εξαιρούνται από τη ρύθμιση;


 1. Που υφίστανται προ της 30.11.1955
 2. Που έχουν απαλλαγεί από την κατεδάφιση με τον ν.720/1977 (Α' 297)
 3. Που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση με το ν.1337/1983 (Α' 33) ή του 1512/1985 (Α' 4)
 4. Που έχουν νομιμοποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.1337/1983 ή της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1577/1985, της παρ. 8 και παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 1512/1985 (Α' 4)
 5. Εκείνα των οποίων έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 20 και 21 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33), όπως ισχύουν, χωρίς όμως να έχει απορριφθεί με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση
 6. Που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση σύμφωνα με τισ διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3399/2005 (Α' 255)
 7. Αυτά για τα οποία έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης κατά τις διατάξεις του ν. 3775/2009 (Α΄ 122) ή του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται σε αυτές ή
 8. Που έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου ή που έχει καταβληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού προστίμου κατά τον ν.4014/11

Ποια είναι η διαδικασία ρύθμισης αν επιλέξω την "ιδεοδομή";


Η διαδικασία χωρίζεται σε 3 στάδια:

Α' ΣΤΑΔΙΟ


Γίνεται η ανάθεση της ρύθμισης στο μηχανικό, ο οποίος διενεργεί αυτοψία και αναγνωρίζει τις αυθαίρετες κατασκευές.

 1. Αυτοψία: Αρχικά, εφόσον έχουν συγκεντρωθεί όλα τα σχέδια της Οικοδομικής Αδείας (εφόσον υπάρχει) και έχει συμφωνηθεί η αμοιβή του μηχανικού, αναθέτετε σε εμάς τη ρύθμιση του αυθαιρέτου σας και αμέσως ορίζεται ένα ραντεβού για την απαραίτητη αυτοψία στο ακίνητό σας.
 2. Υπολογισμός προστίμου: μετά την αυτοψία γίνεται υπολογισμός του προστίμου (προσωρινός)
 3. Υπεύθυνη δήλωση- Εξουσιοδότηση: Ο ιδιοκτήτης με υπεύθυνη δήλωση- εξουσιοδότηση που θεωρεί σε Κ.Ε.Π. ή στην Αστυνομία δίνει εντολή στο μηχανικό να υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση στο σύστημα του Τ.Ε.Ε. για τη ρύθμιση του Ν.4178/13 και να αναλάβει όλη τη διαδικασία.

Β' ΣΤΑΔΙΟ


Υποβάλλεται η αίτηση από το μηχανικό, συγκεντρώνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία-δικαιολογητικά,

 1. Υποβολή αίτησης: Ο μηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση συμπληρώνοντας το φύλλο καταγραφής και υπολογίζει το τελικό πρόστιμο.
 2. Έκδοση παραβόλου/προστίμου: Το ηλεκτρονικό σύστημα του Τ.Ε.Ε. εκδίδει έναν «μοναδικό αριθμό» για το αυθαίρετο, την εντολή πληρωμής του «τέλους υπαγωγής» στη ρύθμιση (Παράβολο), και αφού αυτό πληρωθεί, επιλέγεται από τον ιδιοκτήτη ο τρόπος πληρωμής (εφ' άπαξ με έκπτωση 20% ή σε 3μηνες ή σε μηνιαίες δόσεις).
  1. Ύψος παραβόλου (συμψηφίζεται με το τελικό πρόστιμο):

  2. 250 € για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 100 τ.µ.
   500 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 500 τ.μ.
   1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 500 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ.
   4. 000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 2.000 τ.μ. και μέχρι 5.000 τ.μ.
   10.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερα των 5000 τ.μ.
 3. Καταβολή παραβόλου/προστίμου: Το παράβολο καταβάλλεται από τον πολίτη σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή μέσω Internet Banking και εντός 24 ωρών ενημερώνεται αυτόματα στο σύστημα ενεργοποιώντας τη διαδικασία ένταξης. Στη συνέχεια γίνεται και η εφ' άπαξ πληρωμή ή η πληρωμή με δόσεις του υπόλοιπου προτίμου (αφαιρουμένου του παραβόλου), κατά τον ίδιο τρόπο.

Γ' ΣΤΑΔΙΟ


Κατά το 3ο στάδιο, η "ιδεοδομή" αναλαμβάνει την κατάθεση των σχεδίων, δικαιολογητικών, αιτήσεων, δηλώσεων, φωτογραφιών κ.α. στο σύστημα και αν χρειαστεί, επαναπροσδιορίζεται το τελικό πρόστιμο ή ο τρόπος πληρωμής του προστίμου.