Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

Με τον Ν.4030 περί νέου τρόπου έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπών διατάξεων, αλλάζει ουσιαστικά η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών. Οι κυριότερες τροποποιήσεις έχουν να κάνουν με την ταχύτητα έκδοσης της άδειας, τις ευθύνες των μελετητών- μηχανικών για την ορθότητα της κατασκευής σύμφωνα με τις μελέτες, καθώς και τους ελέγχους σε 3 στάδια της κατασκευής.

Πιο συγκεκριμένα με τον Ν.4030/11 και από την 1η Μαρτίου 2012 ισχύει ο νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών σύμφωνα με τον οποίο μία οικοδομική άδεια (άδεια δόμησης) για να εκδοθεί, διαιρείται σε δύο στάδια:

Κατά το Α' στάδιο κατατίθενται αίτηση, τίτλοι ιδιοκτησίας, κτηματογραφικό απόσπασμα, εγκρίσεις υπηρεσιών (όπου απαιτούνται) καθώς και το τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το ισχύον κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο και διάγραμμα δόμησης με τους υπολογισμούς, τα περιγράμματα όλων των επιπέδων, ενδεικτικές όψεις, αξονομετρικό κ.λ.π.. Αφού ελεγχθούν ως προς τη συμβατότητα με την ισχύουσα Νομοθεσία και εφόσον δεν προκύψουν παρατηρήσεις εκδίδεται και χορηγείται μέσα σε 5 μέρες από την αίτηση η "έγκριση δόμησης", η οποία ισχύει για 12 μήνες.

Στο Β' στάδιο και κατά τη διάρκεια ισχύος των 12 μηνών της έγκρισης δόμησης κατατίθενται τα δικαιολογητικά για την άδεια δόμησης: αίτηση, μελέτες, υπεύθυνες δηλώσεις των μελετητών μηχανικών, αποδεικτικά αμοιβών και εισφορών μηχανικών κ.α. Αφού ελεγχθούν η πληρότητα μελετών, δικαιολογητικών και φορολογικών, εκδίδεται μέσα σε 2 ημέρες η άδεια δόμησης και ισχύει για 4 χρόνια πό την έκδοσή της.

Η "ιδεοδομή", με την πολύχρονη εμπειρία της και την υπευθυνότητα των μηχανικών που την απαρτίζουν αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία μέχρι την τελική «Άδεια Δόμησης» με αρχή της τη σωστή μελέτη με όλες τις πιθανά απαραίτητες εγκαταστάσεις για το εκάστοτε κτιριακό έργο. Είναι πλέον σημαντικό να προβλέπονται όλες οι κατασκευές στη λεπτομέρειά τους από το στάδιο της μελέτης καθότι κατά την κατασκευή και στους ελέγχους που θα διενεργηθούν, θα πρέπει όλα να είναι βάσει των κατατεθειμένων στην Υπηρεσία Δόμησης σχεδίων.