Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.);


Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό ή Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι η επίσημη πιστοποίηση που κατατάσσει το κάθε ακίνητο σε μία ενεργειακή κατηγορία και εκδίδεται από πιστοποιημένους με άδεια Ενεργειακούς Επιθεωρητές.
Πιο συγκεκριμένα, το ενεργειακό πιστοποιητικό καταγράφει το «ενεργειακό αποτύπωμα» ενός ακινήτου, μέσα από μια σειρά στοιχείων (θέρμανση, μόνωση, προσανατολισμός, μελέτες κλπ) και στη συνέχεια προτείνονται λύσεις αναβάθμισης της απόδοσής του.

Πότε το χρειάζομαι;


 1. Για κάθε αγοραπωλησία ή ενοικίαση του ακινήτου μου.
 2. Για ένταξη στο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον".
 3. Για οποιαδήποτε ανακαίνιση της οποίας ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το 25% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Πότε δεν απαιτείται;


Δεν απαιτείται Π.Ε.Α. για:
 1. Νέες μισθώσεις ακινήτων συνολικής επιφάνειας μικρότερης/ίσης των 50 τ.μ.
 2. Παρατάσεις παλαιών μισθώσεων με τον υφιστάμενο μισθωτή
 3. Τροποποιήσεις όρων υφισταμένων μισθώσεων (π.χ. μειώσεις καταβαλλομένων μισθωμάτων)
 4. Μισθώσεις κάθε είδους γηπέδων (οικοπέδων και αγροτεμαχίων) χωρίς κτίσματα
 5. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και τα εργοστάσια, οι βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, τα βαφεία, τα ξυλουργεία, τα παρασκευαστήρια τροφίμων, τα καθαριστήρια, τα σιδερωτήρια, τα οργανωμένα πλυντήρια ρούχων, τα αυτοτελή κέντρα μηχανογράφησης καθώς και τα εργαστήρια ερευνών και εκπαίδευσης, διυλιστήρια και οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας
 6. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι γενικές αποθήκες, οι αγροτικές αποθήκες, τα λιμενικά υπόστεγα, οι αποθήκες καταστημάτων (αλλά και κατοικιών), οι αποθήκες μουσείων, στάβλοι, βουστάσια, χοιροστάσια, ορνιθοτροφεία κ.λπ.
 7. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων για στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων ή τρικύκλων, πρατήρια υγρών καυσίμων και πλυντήρια αυτοκινήτων

Ποια είναι η διαδικασία;


Τα βήματα έχουν ως εξής:
 1. Ανάθεση επιθεώρησης σε ενεργειακό επιθεωρητή: Ο ιδιοκτήτης επικοινωνεί με την ιδεοΔΟΜΗ και κατόπιν αναθέτει στον Ενεργειακό μας Επιθεωρητή την Ενεργειακή Επιθεώρηση για την έκδοση του Π.Ε.Α.
 2. Συλλογή στοιχείων κτιρίου: Ο Επιθεωρητής ενημερώνει τον ιδιοκτήτη σχετικά με τα απαραίτητα στοιχεία που θα πρέπει να του προσκομίσει για να πραγματοποιηθεί η επιθεώρηση (π.χ. κατόψεις, τοπογραφικό, στέλεχος αδείας, Κωδικός Κτηματολογίου κ.α.).
 3. Επιθεώρηση: Στο ραντεβού που κλείνουμε για την επιθεώρηση παραδίδονται στον Ενεργειακό Επιθεωρητή όλα τα στοιχεία και αν αυτά είναι πλήρη διενεργείται η επιθεώρηση.
 4. Υπολογισμοί και ανάλυση στοιχείων/ Έκδοση Π.Ε.Α.: Μέσα σε 48 ώρες εκδίδεται το Π.Ε.Α. και παραδίδεται στον ιδιοκτήτη.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά


 1. Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).
 2. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) ή Δήλωση και κωδικός αριθμός ιδιοκτησίας κτηματολογίου, για περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο.
 3. Κάτοψη (που να εμφαίνεται η εν λόγω ιδιοκτησία)
 4. Τοπογραφικό διάγραμμα
 5. Στέλεχος Οικοδομικής Άδειας
 6. Μελέτη θέρμανσης (εάν υπάρχει)
 7. Μελέτη θερμομόνωσης (εάν υπάρχει)
 8. Φύλλο συντήρησης λέβητα
 9. Αντίγραφο δήλωσης αυθαιρέτου ή ημιυπαιθρίου (εάν υπάρχει) Σε περίπτωση που δεν έχετε τα σχέδια του ακινήτου, αρκεί ο αριθμός οικοδομικής άδειας για να τα προμηθευτούμε από την Πολεοδομική Υπηρεσία.

Πόσο κοστίζει συνολικά η διαδικασία;


Μετά την απελευθέρωση του επαγγέλματος του μηχανικού με το Ν.3919, ΦΕΚ Α' 32/2-3-2011 και την κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών του Τ.Ε.Ε., η αμοιβή του Π.Ε.Α. καθορίζεται πλέον κατόπιν ελεύθερης διαπραγμάτευσης με τον πελάτη και υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού.

Καλέστε μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις χαμηλές μας τιμές για το κόστος του δικού σας Π.Ε.Α..

Πόση χρονική ισχύ έχει ένα Π.Ε.Α. από τη στιγμή που θα εκδοθεί;


Το ενεργειακό πιστοποιητικό ισχύει για 10 (δέκα) χρόνια, ανεξάρτητα του πλήθους των μισθώσεων ή αγοραπωλησιών που θα συμβούν. Ενδιάμεσα απαιτεί ανανέωση μόνο σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης (>25% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου) του ακινήτου ή του συνόλου του κτιρίου, ή σε περίπτωση ένταξης του ακινήτου στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ' οίκον».

Πέραν του ότι το ΠΕΑ είναι υποχρεωτικό στις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν, τι προσφέρει στον ιδιοκτήτη;


Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το ΠΕΑ προσφέρει γνώση στον ιδιοκτήτη σχετικά με την ενεργειακή κατηγορία του ακινήτου του. Επιπλέον, ο Ενεργειακός Επιθεωρητής προτείνει ορισμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ανάλογα με τις ανάγκες της ιδιοκτησίας όπως αυτές προέκυψαν από την επιθεώρηση.

Ενδεικτικά παραθέτουμε ορισμένες:
 • τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών
 • μόνωση κτιριακού κελύφους
 • αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων
 • αντικατάσταση αυτοματισμών εξοικονόμησης ενέργειας

Πόσες και ποιες είναι οι ενεργειακές κατηγορίες που δύναται να καταταχθεί το ακίνητο;


Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κατατάσσει τα κτίρια σε μία από τις παρακάτω 9 ενεργειακές κατηγορίες :
Α+
Α
Β+
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η