Βεβαιώσεις Μηχανικού

Ο Ν.4014/2011 (άρθρο 23 παρ.4) αναφέρει τη "βεβαίωση μηχανικού" συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη.

Πότε χρειάζομαι "βεβαίωση μηχανικού";


Η βεβαίωση είναι απαραίτητη σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή με σκοπό τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, η οποία βεβαιώνει τη μη ύπαρξη αυθαιρεσιών στο εκάστοτε ακίνητο ή ότι εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ίδιου νόμου. Έχει ισχύ 2 μήνες.

Τι ελέγχεται κατά την αυτοψία;


Πιο συγκεκριμένα, κατόπιν αυτοψίας στο ακίνητο, ο μηχανικός με τη βεβαίωση πιστοποιεί  ότι:
α) δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν:
 • την επιφάνεια και το ύψος της ιδιοκτησίας
 • τη δόµηση
 • την κάλυψη
 • το ύψος του κτιρίου
 • ότι δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια

ή

β) ότι οι εκτελεσµένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστηµένες αυθαίρετες χρήσεις εµπίπτουν σε µία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Ν.4014/2011 και ότι δεν έχει εκτελεστεί άλλη αυθαίρετη κατασκευή ή δεν έχει εγκατασταθεί άλλη αυθαίρετη χρήση, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα πολεοδοµικά σχέδια και δεν υπάγονται σε καµία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του Ν.4014/2011.

Η "ιδεοδομή", αφού προσκομίσετε τα εγκεκριμένα σχέδια της Οικοδομικής αδείας ώστε να μπορεί ο μηχανικός μας να διενεργήσει τον επιτόπιο έλεγχο- αυτοψία στο ακίνητό σας, εκδίδει (εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις) μέσα σε 24 ώρες τη βεβαίωση μηχανικού του ακινήτου σας.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει ο ιδιοκτήτης να προσκομίσει στο μηχανικο;


Αναλυτικά, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

Για οικόπεδα:

 

 • Τοπογραφικό διάγραμμα
 • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας οικοπέδου

Για κτίσμα

 

 • Στέλεχος οικοδομικής άδειας
 • Αντίγραφο βεβαίωσης ρυθμισμένων χώρων (αν έχει γίνει ρύθμιση)
 • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου
 • Τοπογραφικό διάγραμμα (αντίγραφο από το εγκεκριμένο της πολεοδομίας)
 • Διάγραμμα κάλυψης (αντίγραφο από το εγκεκριμένο της πολεοδομίας)
 • Κατόψεις & τομές ακινήτου (αντίγραφο από το εγκεκριμένο της πολεοδομίας)


Σε περίπτωση που δε διαθέτετε τα ανωτέρω σχέδια, η "ιδεοδομή" αναλαμβάνει για εσάς να τα αναζητήσει στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.